visie

1. MISSIE

Tierlantijn is onderdeel van OLO vzw, een pluralistische en sociale onderneming, actief binnen welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin.

Onze missie is vanuit deze pluralistische visie inclusieve opvang te bieden aan kinderen van 0 tot 3 jaar in de groepsopvang en in de buitenschoolse- of vakantieopvang aan kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. Dit betekent dat ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte in onze groepen welkom zijn en ondersteuning krijgen op maat.
Onze opdracht is elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te geven, rekening houdend met zijn individuele draagkracht en eigenheid.
Het doel is kinderen al van op erg jonge leeftijd vertrouwd te maken met kinderen met een beperking en zo een mooie basis te leggen voor een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking een volwaardig burger kunnen zijn en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Ons doel is ook een open en eerlijke samenwerking met de ouders op te bouwen om zo samen een warme plek te creëren waar elk kind zich goed kan voelen.


2. PEDAGOGISCHE VISIE
image-290460-Tierlantijn_tegeltjes_website.jpg
Ik voel me welkom en graag gezien

Een goede relatie met begeleiders is essentieel zodat kinderen, groot en klein, tot een harmonieuze ontwikkeling en ontplooiing komen. Kinderen ontwikkelen vanuit deze relaties vertrouwen, wat ze nodig hebben om zich goed te voelen en te groeien.
Elk kind heeft recht op zijn eigen identiteit en dient hierin gerespecteerd te worden om een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te krijgen. Onze begeleiders hebben op een empathische manier aandacht voor de individuele noden en behoeften van elk kind. 

Ik kan mezelf zijn. Ik voel me thuis! 

Wij willen dat kinderen zich in onze opvang “thuis” voelen. Kinderen moeten een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren. Ze ontlenen dit aan hun band met de begeleiders, maar tevens ontwikkelen ze dit vanuit een adequate aanpak en een aangepaste ruimte.
We zoeken actief naar welke benadering voor welk kind het meest aangewezen is. Een benadering met regels, afspraken en structuur, is noodzakelijk. Dit geeft kinderen een gevoel van duidelijkheid, voorspelbaarheid  en veiligheid. Tegelijk zoeken we ook naar de nodige aanpassingen en uitzonderingen, die tegemoet komen aan de ontwikkelingsnoden van ieder kind. 

Ik speel dus ik leer… Elke dag een beetje anders, elke dag een beetje meer.

Om tegemoet te komen aan de nieuwsgierigheid van de kinderen bieden we een stimulerende omgeving met spelmateriaal en spelactiviteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen. Wij bieden mogelijkheden aan die de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling stimuleren.
We bieden een plek waar kinderen kunnen leren om een band op te bouwen met andere kinderen en volwassenen, waar zij uitdagingen krijgen, verschillende (spel-)activiteiten kunnen ondernemen en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. 
Omgaan met vriendjes, leren delen, vragen en geven, respect hebben voor elkaar, leren omgaan met de onderlinge verschillen en met verschillende culturen, omgaan met conflicten, …: het hoort allemaal tot de sociale ontwikkeling van een kind. 

Ik word groot op mijn tempo en dat is OK!

We bieden elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen, rekening houdend met de individuele draagkracht. We willen de kinderen een positief zelfbeeld meegeven en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen.
Tierlantijn is een warme en veilige plek waarin elk kind zich goed kan voelen. Het basisprincipe is respect voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. 
We bieden inclusieve opvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom en krijgen ondersteuning op maat. 
Het ontwikkelingsprobleem bij het kind wordt niet centraal gesteld, wel gaan we actief op zoek naar welke signalen qua ontwikkelingsnoden het kind ons geeft en op welke manier we hieraan kunnen tegemoetkomen. De insteek hierbij is voornamelijk pedagogisch van aard. Dit resulteert in een gevarieerde aanpak, waarbij er naast oog en oor voor het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind (met of zonder een extra zorgbehoefte), minstens evenveel aandacht wordt geschonken aan de relaties die er tussen de kinderen ontstaan. 
Diversiteit in een groep is een verrijkende ervaring voor iedereen; kinderen leren van elkaar en vullen elkaar in hun kennen, kunnen en weten aan.
 
Mijn ouders weten hoe ik mijn dag heb beleefd. 

Een goede opvang van kinderen kan niet zonder een goede samenwerking met de ouders. Ons doel is ook een open en eerlijke samenwerking met de ouders op te bouwen om zo samen een warme plek te creëren waar elk kind zich goed kan voelen. De samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Samen met de ouders wennen aan de nieuwe omgeving, stimuleert het kind om zijn vertrouwen over te dragen aan de nieuwe opvoeder. 
Ouders worden steeds geïnformeerd over het verloop van de opvang, de pedagogische aanpak en de vorderingen van het kind.