visie

image-64178-A (17).jpg?1455885536232
Tierlantijn wil elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen geven, rekening houdend met de individuele draagkracht van elk kind. We willen de kinderen een positief zelfbeeld meegeven en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen.

Tierlantijn wil een warme en veilige plek zijn waarin elk kind zich goed kan voelen. Het basisprincipe is respect voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van cultuur, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, geslacht, geloofs- of levensovertuiging. Tierlantijn biedt inclusieve opvang, dit betekent dat ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte welkom zijn en ondersteuning krijgen op maat.

Tierlantijn werkt volgens de richtlijnen van Kind en Gezin. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid.

Een kindvriendelijke omgeving
Om tegemoet te komen aan de nieuwsgierigheid van de kinderen zorgen we voor een stimulerende omgeving met spelmateriaal en spelactiviteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen. We stimuleren de taalontwikkeling en de zelfstandigheid in dagelijkse handelingen zoals eten, drinken, aan- en uitkleden, wassen en zindelijkheidstraining, ... 
Omgaan met vriendjes, leren delen, vragen en geven, respect hebben voor elkaar, leren omgaan met de onderlinge verschillen en met verschillende culturen, omgaan met conflicten, …: het hoort allemaal tot de sociale opvoeding van een kind. De inrichting van de leefruimte van kinderen bepaalt voor een groot deel hoe kinderen spelen, zich gedragen, zich ontwikkelen. Daarom wordt de leefruimte zo ingericht dat ze uitnodigt en stimuleert tot zo divers mogelijk spel, maar ook kansen biedt om zich even terug te trekken uit de groep.

Een warme omgang tussen medewerkers en kinderen
Elk kind heeft recht op zijn eigen identiteit en dient hierin gerespecteerd te worden om een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te krijgen. Daarom hebben onze medewerkers op een empathische manier aandacht voor de individuele noden en behoeften van elk kind. Zij zijn dan ook geen vervangouders, maar professionele begeleiders, die via bijscholing en teamwerking op de hoogte willen blijven van nieuwe inzichten.

Aandacht voor ouderparticipatie
Een goede opvang van kinderen kan nauwelijks zonder een goede samenwerking met de ouders. De samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Samen met de ouders wennen aan de nieuwe omgeving, stimuleert het kind om zijn vertrouwen over te dragen aan de nieuwe opvoeder. Ook de ouder zelf kan zo van nabij de begeleiders en hun manier van werken leren kennen. Zowel informatie over de werking, uitwisseling van ideeën tussen ouders als het bespreken van een onderwerp eigen aan de leeftijd van de kinderen kunnen hierbij aan bod komen.
Ouders worden steeds geïnformeerd over het verloop van de opvang, de pedagogische aanpak en de vorderingen van het kind. Er is geregeld overleg over de aanpak van het kind. Zo kunnen we ons focussen op de individuele noden van de kinderen.